Month: March 2024

พร้อมใจช่วยเหลือ ปันน้ำปันสุขเติมน้ำร่วมใจช่วยภัยแล้ง

กำลังพลจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ "ราษฎ์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง" โดยจัดรถบรรทุกออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ชุมชนบ้านทุ่งแร่ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี Cr. : กองทัพบก Royal Thai Army

Read more

เปิดโลกทัศน์การศึกษาให้โอกาสน้องๆ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เจ้าหน้าที่ทหารจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกสัมภาระ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ อ.โพธิ์ตาก นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 20 คน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนทรัพยากร โดยการสนับสนุนของหน่วยฯ ในครั้งนี้สร้างความสุขให้แก่นักเรียนและครูเป็นอย่างมาก ณ สวนน้ำบ้านสวนรีสอร์ท อ.สังคม จ.หนองคาย Cr. : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Read more

ช่วยเหลือด้วยใจทหารไทยจิตอาสา

ทหารจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมรถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย เพื่อเตรียมขออนุมัตินำเครื่องจักรกลพร้อมกำลังพลเข้าทำการรื้อถอนซากปรักหักพัง พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด บก.ทท. จำนวน 200 ขวด ให้กับ ผู้ประสบภัย ณ บ้านเลขที่ 101 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี Cr. : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Read more

FOLLOW & SUBSCRIBE

RECENT NEWS